ชื่อโครงงาน:เศรฐกิจพอเพียง
ผู้จัดทำ:จินนิภา เอติรัตนะ
ครูผู้สอน:นายคเชนทร์ กองพิลา
คำถาม:1.ทำไมคนต้องสนใจ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
2.การทำเศรษฐกิจพอเพียงดีอย่างไร
3.เศรษฐกิจพอเพียงทำเพื่ออะไร
ที่มาของโครงงาน:เป็นเรื่องที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
วัตถุประสงค์:เพื่อให้ทุคนได้รู้ถึงการพอเพียงและวิธีการใช้เศรฐจิกพอเพียงอย่างถูกต้องและ ถูกวิธีและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเศรฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง

Advertisements